عید بر عاشقان مبارک باد عاشقان عیدتان مبارک باد

باد به لرزآمد و مجنون تنم بید شد

دست خودم نیست عشق ؛ آمدم و عید شد
 

شمس پر از اسم توست ، شعر بریز از لبم

شعله بتابان ؛ لبم شارع خورشید شد
 

از قدح سکر ِ چشم هرچه بریزی کم است

چشم چنان در شراب ... مستی ِ نادید شد ...

 

 

 

قل به هوَ الّلهی ات ! بر صمدُ الّلهی ات !

لَم لَم لَم یولدت ؛ لمحه ی توحید شد

 

 

 

 

 

بی سر و افشان شدی ... بدر درخشان شدی ...

لعل بدخشان شدی ... روی تو ناهید شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر که پی شمس رفت ، درد مرا لمس کرد

هر که پی نور رفت ، بر همه تابید شد .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید