امان از این زبان!!!؟؟؟...

40 گناه بزرگ زبان را ببینیم و بدانیم ، ولی انجام ندهیم

چهل گناه بزرگ زبان


۱- دروغ گفتن


2- وعده دروغ


3- قسم دروغ


4- شهادت ناحق


5- خبری را ندانسته گفتن


6- تحریف مسائل دینی


7- حکم ناحق


8- لعنت کردن مردم


9- طعنه زدن


10- عیب جویی از دیگران


11- دل شکستن


12- سرزنش بیجا


13- امر به منکر


14- نهی از معروف


15- رنجاندن مومن


16- بدخلقی کردن


17- تصدیق کفر و شرک


۱۸- غیبت کردن


19- مسخره کردن


20- شایعه پراکنی


21- به نام بد صدا زدن


22- تملق و چاپلوسی


23- با مکر و حیله سخن گفتن


24- مزاح زیاد


25- تهمت زدن


26- زخم زبان زدن


27- آبروریزی


28- تقلید صدای کسی را کردن


29- کبر در گفتار


30- بدعت در دین


31- اظهار بخل و حسد


32- بدزبانی در معاشرت


33- خشونت در گفتار


34- فحش و ناسزا گفتن


35- سخن چینی کردن


36- نا امید کردن


37- شوخی با نامحرم کردن


38- ریا در گفتار


39- فریاد زدن بیجا


40- فاش کردن اسرار مردم

/ 1 نظر / 12 بازدید